هیوندای آوانته / 3- سیستم کمک فنر (7)

هیوندای آوانته / 4- سیستم جلوبندی - فرمان - تعلیق (5)

هیوندای آوانته / سیستم ترمز (1)