مزدا وانت / سیستم کمک فنر (2)

مزدا وانت / فنر لول - فنر تخت (7)