مزدا 2 / 1- سیستم کمک فنر (7)

مزدا 2 / 2- سیستم جلوبندی - فرمان (10)

مزدا 2 / 3- سیستم ترمز (2)

مزدا 2 / 4- سیستم جرقه (1)