سوزوکی کیزاشی / سیستم جرقه (1)

سوزوکی کیزاشی / سیستم کمک فنر (4)