چری آریزو / تسمه دینام و پولی ها (4)

چری آریزو / دسته موتورها (10)

چری آریزو / سیستم ترمز (2)

چری آریزو / سیستم جلوبندی و تعلیق (7)

چری آریزو / سیستم روشنایی و چراغجات (1)

چری آریزو / سیستم کمک فنر (3)

چری آریزو / قطعات موتوری (1)